O nas

Świadczone usługi

Usługa Sprzedawcy.Online jest świadczona przez Spółkę InteliDESK sp. z o.o. i polega na outsourcingu profesjonalnych, zdalnych konsultantów, obsługujących Live CHat, Infolinię, Formularze – zarówno kanał głosowy, tekstowy jak i wideo.

Wszystkie usługi są świadczone w innowacyjnym modelu „usługowym”.

Nowa generacja outsourcingu

„Contact Center Agent – as – a – Service”

 

Spółka InteliDESK koncentruje swoje działania na rozwoju oraz sprzedaży nowej generacji oprogramowania Wirtualny Asystent IT Desk oraz usług typu BPO — outsourcing’u Help Desk Spin-off.

Globalny rynek usług outsourcingu, tpu help desk oraz service desk, rośnie dynamicznie. A Polska z zatrudnionymi w niej ponad 100 000 pracownikami, wyrasta na nim jako jeden z liderów. Popularne usługi help desk służą dziś do rozwiązywania problemów, związanych z systemami informatycznymi. W tym awarii lub konfiguracji oprogramowania oraz sprzętu, jak komputery, urządzenia mobilne, drukarki, sieci itp.

InteliDESK dostarcza usługi wsparcia „nowej generacji”, wyposażone w warstwę inteligentną, która odbiorcom usług outsourcing’u – zwykle dużym, globalnym korporacjom, ma pomóc w dalszej optymalizacji kosztowej i efektywnościowej.

Zespół

Nasz zespół konsultantów i sprzedawców on-line składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, z doświadczeniem w e-commerce, obsłudze administracji publicznej czy firm, świadczących usługi bankowe i ubezpieczeniowe. 3 elementy, które wyróżniają ten zespół to:

 1. intensywne szkolenie, w szczególności w obsłudze live chat oraz infolinii,
 2. co najmniej 3-5 letnie doświadczenie „na słuchawkach” i ‚na czacie’,
 3. wysokie standardy prowadzenia rozmów.
grupa-inteli

InteliDESK należy do Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. – lidera w ramach rozwoju i świadczenia specjalistycznych rozwiązań IT – optymalizujących obsługę klienta (customer service), transakcje online (e-Commerce) oraz marketing internetowy.

Doświadczenie w realizacji ponad 150 projektów InteliWISE, w obszarze Sztucznej Inteligencji, ma pomóc w zwiększeniu efektywności i intuicyjności rozwiązań help desk i service desk, pracownikom, kontrahentom, partnerom.

Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności, pod tym linkiem.

logo-fe-color
logo-mr-black
logo-ue-efsi-color

Nowa generacja usług – IOT Help Desk

Projekt dofinansowany w ramach RPO WL 2014–2020

 

Krótki opis I rezultaty projektu

InteliDESK sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. „Nowa generacja usług – IOT Help Desk”. Celem jest opracowanie i pilotaż nowego, innowacyjnego produktu w postaci „InteliUnderstand” – modułu wykorzystującego technologię rozpoznawania mowy naturalnej,  sztucznej inteligencji, mechanizmów samouczących się oraz Internetu Rzeczy (IoT).

Aktywności związane z Badaniami i Rozwojem wspierają dotychczasowo świadczone przez Spółkę  usługi typu help desk (wsparcia) oraz  outsourcingu “nowej generacji”, które są wyposażone w warstwę inteligentną. Klientom – organizacjom, dużym przedsiębiorstwom, globalnym korporacjom, ma pomóc w dalszej optymalizacji kosztowej i efektywnościowej. Doświadczenie ponad 150 projektów wdrożeniowych  spółki – matki INTELIWISE S.A. w obszarze Sztucznej Inteligencji ma pomoc w zwiększeniu efektywności i intuicyjności działania rozwiązań help desk i service desk dla pracowników, kontrahentów, partnerów.

Projekt został  złożony w ramach Osi Priorytetowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (RPO WL 2014–2020), wspierającego badania i innowacje. Aktywności w ramach projektu są kontynuacją prowadzonych działań B+R, w ramach własnych inwestycji spółki oraz współpracy z instytucjami B+R, m.in. z Instytutem Badawczo-Rozwojowym Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Główne przesłanki realizacji projektu

 • Rosnąca rola rozwiązań informatycznych i usługowych typu Help Desk i BPO na rynku globalnym i lokalnym;
 • presja na innowacje w ramach rynku BPO, w szczególności wdrażanie technologii inteligentnych (AI), automatyzujących procesy BPO;
 • dynamiczny rozwój woj. lubelskiego jako prężnego ośrodka na polskiej mapie sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz sektora ICT i outsourcingu.

Czas realizacji projektu

Projekt będzie realizowany w okresie 2016-06-01 do 2018-05-31

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 920 327 PLN, a intensywność pomocy w zależności od działania wynosi od 60- 80%.

Informację na temat programu z którego otrzymało się dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Przedsiębiorstwa:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
 • duże przedsiębiorstwa.
Fundusze_EU
Lubelskie
logo-ue-efsi-color

Lublin, 20.02.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/2018

 

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa generacja usług – IOT Help Desk”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Programu Operacyjnego, 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO WL na lata 2014-2020, Firma „INTELIDESK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia ofert dotyczących wyboru najmu infrastruktury badawczej na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

 

Zamawiający jest podmiotem nie zobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z trybem „Rozeznania Rynku” zgodnie z  „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2010”.

 

         I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
„INTELIDESK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

         II. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:
Imię i nazwisko: Bartłomiej Błuś
Adres e-mail: bartlomiej.blus@intelidesk.io
Telefon: 661599678

 

         III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi najmu infrastruktury badawczej. Usługa dotyczy najmu:

1 Drukarka , szt. 1 o następujących parametrach minimalnych:
Rapid prototyping do wydruku trójwymiarowego z tworzyw termoplastycznych.

 

         IV. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: najem w okresie
01.03.2018 do 31.05.2018.

         V. KOD CPV:

30232100-5 – Drukarki i plotery

 

         VI. PODMIOTY DOPUSZCZONE DO SKŁADANIA OFERT ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do udziału w postępowaniu zaproszeni są Oferenci, którzy:

 

1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (oświadczenie nr 1). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Są jednostką naukową lub centrum B+R (oświadczenie nr 2)

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie informacji oraz oświadczeń zawartych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wyłącznie oferty Oferentów spełniających wszystkie ww. warunki zostaną ocenione wg kryteriów oceny ofert opisanych poniżej. Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu.

 

         3. OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

         4. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z                           PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

 1. Kryterium I:
Kryterium Waga
1. Całkowita cena brutto w złotych polskich 100%

W ramach tego kryterium można uzyskać 100 pkt.

Cena oferty musi zostać określona w PLN (W przypadku oferty wyrażonej w walucie innej niż PLN, Oferent powinien przeliczyć ofertę po kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty i zawrzeć taką informację w formularzu oferty). Oferent może podać tylko jedną cenę łączną bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (2 miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomniejsza się, a końcówki równe/powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

Cena podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT.

Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium I

 1. Jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium
 2. Jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium
 3. Jeżeli złożona oferta jest ofertą wyższą niż oferta najkorzystniejsza jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

Kx = (Cmin / Cx) * 100 pkt

gdzie:

Kx – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia,

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

 

         5. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

 1. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Termin ważności oferty – 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
 4. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

         6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać (na jeden ze wskazanych poniżej sposobów):

 1. pocztą elektroniczną na adres: e-mail:
  blus@intelidesk.io
 2. pocztą tradycyjną lub kurierem/osobiście na adres Zamawiającego:
  InteliDesk Sp. z o.o., ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, lokal 1.1, 20-262 Lublin

 

Termin składania ofert upływa z końcem dnia: 27.02.2018

 

AKTUALIZACJA, termin składania ofert został przedłużony do końca dnia 28.02.2018

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego,
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

 

         7. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór oświadczenia

 

INFORMACJA O WYBORZE

Uprzejmie informujemy, że wybrana została najkorzystniejsza oferta, złożona przez Instytut Badawczo Rozwojowy INOTEC Sp. z o.o.

Fundusze_EU
Lubelskie
logo-ue-efsi-color

Lublin, dnia 20.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/2017

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa generacja usług – IOT Help Desk”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Programu Operacyjnego, 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO WL na lata 2014-2020, Firma „INTELIDESK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia ofert dotyczących wyboru dzierżawcy środków trwałych na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z trybem „ Rozeznania Rynku” zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2010”.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

„INTELIDESK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin.

II. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię i nazwisko: Bartłomiej Błuś
Adres e-mail: bartlomiej.blus@intelidesk.io
Telefon: 661599678

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa następujących środków trwałych:

l.p. Nazwa Ilość Minimalne parametry techniczne
1 serwery 3szt. Minimalne parametry lub równoważne:

min. Intel Xeon 4 rdzeni 8 wątków,  3.5GHz, Pamięć RAM: 16 GB ECC DDR3, Dysk: min. 2 x 240gb SSD, Sieć: 100 Mbit/s, System operacyjny: Linux Debian 64bit

IV. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dzierżawa w okresie 02.01.2018 do 31.05.2018.

V. KOD CPV:

48820000-2 Serwery

VI. PODMIOTY DOPUSZCZONE DO SKŁADANIA OFERT ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do udziału w postępowaniu zaproszeni są Oferenci, którzy:

1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (oświadczenie nr 1).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna warunek za spełnione na podstawie oświadczeń zawartych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

VII. OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:
1. Kryterium I:

Kryterium Waga
1. Całkowita cena brutto w złotych polskich 100%

W ramach tego kryterium można uzyskać 100 pkt.
Cena oferty musi zostać określona w PLN (W przypadku oferty wyrażonej w walucie innej niż PLN, Oferent powinien przeliczyć ofertę po kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty i zawrzeć taką informację w formularzu oferty). Oferent może podać tylko jedną cenę łączną bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (2 miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomniejsza się, a końcówki równe/powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. Cena podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT.
Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium I
1. Jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium
2. Jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium
3. Jeżeli złożona oferta jest ofertą wyższą niż oferta najkorzystniejsza jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
K x = (C min / C x ) * 100 pkt
gdzie:

K x – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia,
C min – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,
C x – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

IX. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

1. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Termin ważności oferty – 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
4. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać (na jeden ze wskazanych poniżej sposobów):
1. pocztą elektroniczną na adres: e-mail:
bartlomiej.blus@intelidesk.io
2. pocztą tradycyjną lub kurierem/osobiście na adres Zamawiającego:
InteliDesk Sp. z o.o., ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, lokal 1.1, 20-262 Lublin
Termin składania ofert upływa z końcem dnia: 27.12.2017

XI. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór oświadczenia

INFORMACJA O WYBORZE

Uprzejmie informujemy, że wybrana została najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę Sprint S.A.

Lublin, dnia 20.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2017

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa generacja usług – IOT Help Desk”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Programu Operacyjnego, 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO WL na lata 2014-2020, Firma „INTELIDESK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia ofert dotyczących wyboru dostawcy środków trwałych na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

Zamawiający jest podmiotem nie zobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z trybem „ Rozeznania Rynku” zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2010”.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

„INTELIDESK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

II. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię i nazwisko: Bartłomiej Błuś
Adres e-mail: bartlomiej.blus@intelidesk.io
Telefon: 661599678

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących środków trwałych:

l.p. Nazwa Ilość Minimalne lub równoważne parametry techniczne
1 Laptop 1szt. Laptop, 12,5 cala, ekran co najmniej HD, dysk typu SSD 256gb, co najmniej 8gb pamięci ram, procesor Intel I-7
2 Notebook 1szt. Intel Core M, 8 GB pamięci LPDDR3 1600 MHz, 512 GB pamięci masowej flash z magistralą, system operacyjny macOS
3 Tablet 1szt. Ekran dotykowy: 12,9 cala, 2732 x 2048 pikseli Procesor: A9X, 2,26 GHz, system operacyjny iOS 9
4 monitor panoramiczny 1szt. min: 27-cali, rozdzielczość 3840×1080

IV. WYMAGANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostarczany sprzęt powinien być fabrycznie nowy.

V. KOD CPV:

30213100-6 komputery przenośne
30213200-7 komputer tablet
30231310-3 wyświetlacze płaskie

VI. PODMIOTY DOPUSZCZONE DO SKŁADANIA OFERT ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:

Do udziału w postępowaniu zaproszeni są Oferenci, którzy:
1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (oświadczenie nr 1).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna warunek za spełnione na podstawie oświadczeń zawartych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

VII. OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:
1. Kryterium I: 

Kryterium Waga
1. Całkowita cena brutto w złotych polskich 100%

 

W ramach tego kryterium można uzyskać 100 pkt.

Cena oferty musi zostać określona w PLN (W przypadku oferty wyrażonej w walucie innej niż PLN, Oferent powinien przeliczyć ofertę po kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty i zawrzeć taką informację w formularzu oferty). Oferent może podać tylko jedną cenę łączną bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (2 miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomniejsza się, a końcówki równe/powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. Cena podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT.
Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium I

1. Jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium
2. Jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium
3. Jeżeli złożona oferta jest ofertą wyższą niż oferta najkorzystniejsza jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

K x = (C min / C x ) * 100 pkt

gdzie:
K x – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia,
C min – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,
C x – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

IX. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

1. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Termin ważności oferty – 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
4. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać (na jeden ze wskazanych poniżej sposobów):
1. pocztą elektroniczną na adres: e-mail:
bartlomiej.blus@intelidesk.io
2. pocztą tradycyjną lub kurierem/osobiście na adres Zamawiającego:
InteliDesk Sp. z o.o., ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, lokal 1.1, 20-262 Lublin
Termin składania ofert upływa z końcem dnia: 27.12.2017

XI. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór oświadczenia

Wynik zapytania ofertowego.

Uprzejmie informujemy, że wybrana została najkorzystniejsza oferta dostarczona przez firmę VICO Sp.j. D.Daniłowski, K.Zakrzewski

Lublin, dnia 1.10.2016r.

 

Dotyczy projektu:

„Nowa generacja usług – IOT Help Desk”

Nr ewidencyjny projektu RPLU.01.02.00-06-0052/16

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W RAMACH PROJEKTU „Nowa generacja usług – IOT Help Desk”

 

W związku z realizacją projektu „Nowa generacja usług – IOT Help Desk”

INTELIDESK SP. Z O.O.

NIP: 9462653758

 1. Bohdana Dobrzańskiego 1

20-262 Lublin

 

ogłasza nabór na następujące stanowisko:

 

Członek zespołu badawczego/ Programista/ Architekt

 

Data publikacji ogłoszenia: 1.10.2016r.

Termin składania ofert: 1.11.2016r.

Okres zatrudnienia: od 1.12.2016r. do zakończenia projektu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1 etat)

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

INTELIDESK SP. Z O.O.  ul. Bohdana Dobrzańskiego 1 20-262 Lublin

 

Niezbędne kwalifikacje zawodowe:

 

 • Linux (instalacja, konfiguracja, pakiety, kompilowanie pakietów),
 • doskonała znajomość HTML/HTML5,CSS/CSS3
 • PHP/Python/Ruby,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z urządzeniami embedded i projektach IoT
 • kodowanie w PHP (+PEAR),
 • kodowanie w Javascript (vanilla+React),
 • kodowanie w node.js (express, cluster),
 • umiejętność pisania czytelnego oraz łatwego w rozwijaniu i utrzymaniu kodu, dbałość o szczegóły,
 • znajomość systemu kontroli wersji GIT,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność tworzenia czytelnej dokumentacji technicznej,
 • znajomość języka projektowego BPMN,
 • umiejętność czytania kodu.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku i obowiązków:

 

 • projektowanie systemu i jego komponentów,
 • programowanie komponentów urządzenia IoT,
 • programowanie chmurowej części administracyjnej,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:  

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 2. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 1.11.2016r.- osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 w biurze INTELIDESK SP. Z O.O.  ul. Bohdana Dobrzańskiego 1 20-262 Lublin , lub – pocztą na adres  INTELIDESK SP. Z O.O. ul. Bohdana Dobrzańskiego 1 20-262 Lublin lub – mailowo na adres info@intelidesk.io

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lublin, dnia 1.10.2016r.

 

Dotyczy projektu:

„Nowa generacja usług – IOT Help Desk”

Nr ewidencyjny projektu RPLU.01.02.00-06-0052/16

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W RAMACH PROJEKTU „Nowa generacja usług – IOT Help Desk”

 

W związku z realizacją projektu „Nowa generacja usług – IOT Help Desk”

INTELIDESK SP. Z O.O.

NIP: 9462653758

 1. Bohdana Dobrzańskiego 1

20-262 Lublin

 

ogłasza nabór na następujące stanowisko:

 

Członek zespołu badawczego/ Architekt

 

Data publikacji ogłoszenia: 1.10.2016r.

Termin składania ofert: 1.11.2016r.

Okres zatrudnienia: od 1.12.2016r. do zakończenia projektu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1 etat)

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

INTELIDESK SP. Z O.O.  ul. Bohdana Dobrzańskiego 1 20-262 Lublin

 

Niezbędne kwalifikacje zawodowe:

 

 • Linux (instalacja, konfiguracja, pakiety, kompilowanie pakietów),
 • doskonała znajomość HTML/HTML5,CSS/CSS3,
 • PHP/Python/Ruby,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z urządzeniami embedded i projektach IoT,
 • kodowanie w PHP (+PEAR),
 • kodowanie w Javascript (vanilla+React),
 • kodowanie w node.js (express, cluster),
 • umiejętność pisania czytelnego oraz łatwego w rozwijaniu i utrzymaniu kodu, dbałość o szczegóły,
 • znajomość systemu kontroli wersji GIT,
 • język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność tworzenia czytelnej dokumentacji technicznej,
 • znajomość języka projektowego BPMN,
 • umiejętność czytania kodu.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku i obowiązków:

 

 • projektowanie systemu i jego komponentów,
 • programowanie komponentów urządzenia IoT,
 • programowanie chmurowej części administracyjnej,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:  

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 2. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia  1.11.2016r. – osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 w biurze INTELIDESK SP. Z O.O.  ul. Bohdana Dobrzańskiego 1 20-262 Lublin , lub – pocztą na adres  INTELIDESK SP. Z O.O. ul. Bohdana Dobrzańskiego 1 20-262 Lublin lub – mailowo na adres info@intelidesk.io

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lublin, dnia 10.09.2016r.

 

Dotyczy projektu:

„Nowa generacja usług – IOT Help Desk”

Nr ewidencyjny projektu RPLU.01.02.00-06-0052/16

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU

„Nowa generacja usług – IOT Help Desk”

 

W związku z realizacją projektu „Nowa generacja usług – IOT Help Desk”

INTELIDESK SP. Z O.O.

NIP: 9462653758

 1. Bohdana Dobrzańskiego 1

20-262 Lublin

 

ogłasza nabór na następujące stanowisko:

 

Członek zespołu badawczego/ Programista

 

Data publikacji ogłoszenia: 10.09.2016r.

Termin składania ofert: 10.10.2016r.

Okres zatrudnienia: od 10.11.2016r. do zakończenia projektu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1 etat)

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

INTELIDESK SP. Z O.O.  ul. Bohdana Dobrzańskiego 1 20-262 Lublin

 

Niezbędne kwalifikacje zawodowe:

 • Linux (instalacja, konfiguracja, pakiety, kompilowanie pakietów),
 • doskonała znajomość HTML/HTML5,CSS/CSS3,
 • PHP/Python/Ruby,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z urządzeniami embedded i projektach IoT
 • kodowanie w PHP (+PEAR),
 • kodowanie w Javascript (vanilla+React),
 • kodowanie w node.js (express, cluster),
 • umiejętność pisania czytelnego oraz łatwego w rozwijaniu i utrzymaniu kodu, dbałość o szczegóły,
 • znajomość systemu kontroli wersji GIT,
 • język angielski w stopniu komunikatywnym, bezproblemowe czytanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność czytania kodu.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku i obowiązków:

 

 • programowanie komponentów urządzenia IoT,
 • programowanie chmurowej części administracyjnej,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:  

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 2. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 10.10.2016r. – osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 w biurze INTELIDESK SP. Z O.O.  ul. Bohdana Dobrzańskiego 1 20-262 Lublin , lub – pocztą na adres  INTELIDESK SP. Z O.O. ul. Bohdana Dobrzańskiego 1 20-262 Lublin lub – mailowo na adres info@intelidesk.io

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt

InteliDESK Sp. z o.o.

Tel: 22 765 6000

Fax: 22 397 7441

Adres:
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3,
20-262 Lublin

Rejestr

Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000563984
NIP 9462653758
REGON 362014065
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością